Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Törvénytár(tűzvédelem) / 2015. ÉVI CCXI. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGRŐL
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Kérje cége állapotfelmérés ajánlatunkat most!

tovább

Hírlevélre feliratkozás

Szolgáltatások
Kérdése merül fel az olvastak után? Akkor keressen fel  minket. Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szakértőink várják a megkereséseket.
2015. ÉVI CCXI. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGRŐL

2015. évi CCXI. törvény

 

 

a kéményseprő-ipari tevékenységről1

 

Az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében a kéményseprő-ipari tevékenység feltételeinek megteremtése céljából a következő törvényt alkotja:

 

1. Értelmező rendelkezések

 

1. §2

 

2. A kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok

 

2–4. §3

 

3. Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai

 

5. §4

 

4. A kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató adatkezelése

 

6. § (1) A kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása és a költségtérítési kötelezettség megállapítása érdekében, az ingatlan és az ingatlan tulajdonosának, használójának beazonosítása céljából jogosult az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat

a) az ingatlan használójától, tulajdonosától a helyszínen,

b) ingyenesen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,

c) ingyenesen a céginformációs szolgálattól,

d) az ingatlan-nyilvántartásból, valamint

e) a társasház közös képviselőjétől, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a lakásszövetkezet elnökétől

igényelni, továbbá kezelni.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti, az ingatlan-nyilvántartásból történő adatigénylés a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvre és földkönyvi kivonatra, valamint a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles vagy nem hiteles tulajdonilap-másolatra terjed ki.

(3) A kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli.

(4) A kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges, a 2. § (9) bekezdésben meghatározott műszaki adatokat, valamint az 5. § (2) bekezdés b) és c)pontjában meghatározott adatokat továbbítja

a) a tűzvédelmi hatóságnak;

b) a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – a hatáskörébe tartozó esetben – a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek is.

(5) A kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató az (1) és a (3) bekezdés, valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a kéményseprő-ipari tevékenységének megszűnéséig kezelheti, és azokat – a kéményseprő-ipari tevékenységet tovább folytató szervezet részére történt átadást követően – törli.

(6) Az adatszolgáltatást az (1) bekezdésben meghatározott személyek a kéményseprő-ipari szerv, a (3) bekezdésben meghatározott személyek a kéményseprő-ipari szerv és a kéményseprő-ipari szolgáltató részére kötelesek teljesíteni.

 

5. A kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi hatósági feladatok

 

7. §5

 

6. Felhatalmazó rendelkezések

 

8. §6

 

7. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

 

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §, a 7–8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba.

 

10. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) esetében a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépésétől számított huszonegy napon belül dönt, hogy

a) a közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást biztosítja, vagy

b) a közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja és a közszolgáltatási szerződést felmondja, a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a 2. § (1) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató látja el.

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti döntéséről e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül a kéményseprő-ipari szervet írásban vagy elektronikus úton értesíti.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kéményseprő-ipari tevékenységet a közszolgáltatási szerződés alapján végző – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerinti – közszolgáltatóra (a továbbiakban: közszolgáltató) és tevékenységére a kéményseprő-ipari szolgáltatóra e törvényben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani vagy ahelyett új közszolgáltatási szerződést kötni nem lehet. Nem köthető új közszolgáltatási szerződés akkor sem, ha e törvény hatálybalépésekor a közszolgáltatási szerződés már nincs hatályban.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a helyi önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a közszolgáltató előzetes írásbeli értesítése szerinti első és második időpontban térítésmentesen, az előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban pedig a 2. § (16) bekezdése szerinti díjért biztosítja. A 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni.

(6) A közszolgáltatási szerződés megszüntethető

a) rendes felmondással, e törvény hatálybalépésétől számított legalább hat hónap felmondási idővel abban az esetben is, ha a közszolgáltatási szerződés ezt nem teszi lehetővé,

b) közös megegyezéssel, valamint

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben rendkívüli felmondással.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közszolgáltatási szerződést a felek e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül módosítják annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződés 2016. július 1-től megfeleljen az e törvényben meghatározott, a közfeladat ellátására vonatkozó szabályoknak. Nem kell a közszolgáltatási szerződést módosítani, ha a felek közös megegyezése alapján úgy szűnik meg a közszolgáltatási szerződés, hogy annak alapján 2016. július 1-jét követően a közszolgáltató nem nyújt közszolgáltatást.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közszolgáltatási szerződés hatályának időtartama alatt a kéményseprő-ipari tevékenységet a közszolgáltató látja el.

(9) A közszolgáltatási szerződés megszűnése után kéményseprő-ipari tevékenység kizárólag e törvény előírásai szerint végezhető.

(10) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a helyi önkormányzat a központi költségvetésből igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjának megfelelő összeget. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti.

(11) A közérdekű szolgáltató – az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján – átmeneti ellátásra történő kijelölésével kapcsolatos hatósági határozatok 2016. július 1-jén hatályukat vesztik.

(12) A 2016. július 1-jén folyamatban lévő, a 2. § (5) bekezdése szerinti feladatokat – az (1) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével –

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kéményseprő-ipari szerv,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kéményseprő-ipari szolgáltató

végzi el a feladat megrendelésének időpontjában hatályban lévő jogszabályban meghatározott díj ellenében.

(13) A kéményseprő-ipari közszolgáltató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a helyi önkormányzat döntésétől számított hatvan napon belül

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása során birtokába került adatokból összeállított, a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő valamennyi dokumentumot és nyilvántartást;

b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő, lezárt vagy folyamatban lévő ügyek dokumentumait és nyilvántartásait;

c) kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett ingatlanok címét, valamint az ingatlan használójának és tulajdonosának személyes adatait

az illetékes kéményseprő-ipari szerv részére – a (14) bekezdésben foglalt kivétellel – elektronikus formában átadja az elektronikus adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezésével.

(14) A (13) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésekor csak papír alapon 2010. január 1. napjától rendelkezésre álló dokumentumokat – a számlák, nyugták kivételével – a kéményseprő-ipari közszolgáltató az illetékes kéményseprő-ipari szerv részére 2016. július 1. napjáig rendezett formában, iratjegyzékkel adja át.

(15) A (13) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését követően elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos, a (13) bekezdésben meghatározott adatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat a kéményseprő-ipari közszolgáltató a kéményseprő-ipari szerv részére a (13) bekezdésben meghatározott módon 2016. július 1-ig adja át.

(16) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2016. július 1-ig a kéményseprő-ipari tevékenységet a közszolgáltató látja el.

(17) A kéményseprő-ipari szerv e törvény hatálybalépésétől nyilatkoztathatja az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (1) bekezdésben foglaltakról, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról. A kéményseprő-ipari szerv 2016. július 1-jéig, azt követően pedig a nyilatkozat-felvételt követő harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlanok használóját és a kéményseprő-ipari szolgáltatót értesíti.

 

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

11. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

 

9. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

 

12. §7

 

 

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Weboldal készítés | Arculattervezés

Bisnode tanusitvany