Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Egyéb / Munkavédelmi törvénytár
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Kérje cége állapotfelmérés ajánlatunkat most!

tovább

Hírlevélre feliratkozás

Szolgáltatások
Kérdése merül fel az olvastak után? Akkor keressen fel  minket. Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szakértőink várják a megkereséseket.
Munkavédelmi törvénytár

II. Munkavédelem, Foglalkozás-egészségügy, Biztonsági szabályzatok

II./1. Munkavédelem

Magyar jogszabályok:

1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETTEL

63/2004.(IV.27.) GKM RENDELET A NYOMÁSTARTÓ ÉS TÖLTŐLÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL

9/2001 (IV.5) GM RENDELET A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSÁRÓL

6/1987. (VI. 24.) EÜM RENDELET A KESZONMUNKÁKRÓL

2/1998. (I. 16.) MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL

2/1999. (II. 11.) IM RENDELET AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZETNÉL

2000. ÉVI LXXV. TÖRVÉNY A MUNKAVÁLLALÓK BIZTONSÁGÁRÓL, EGÉSZSÉGÉRŐL ÉS A MUNKAKÖRNYEZETRŐL SZÓLÓ, A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI KONFERENCIA 1981. ÉVI 67. ÜLÉSSZAKÁN ELFOGADOTT 155. SZÁMÚ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

2000. ÉVI LXXX. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKRŐL SZÓLÓ, A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI KONFERENCIA 1988. ÉVI 75. ÜLÉSSZAKÁN ELFOGADOTT 167. SZÁMÚ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

5/2020(II.6.) ITM RENDELET  A KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉRŐL

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN LÉVŐ MUNKAHELYEK MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

10/2016. (IV. 5) NGM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

22/2005. (VI. 24.) EÜM RENDELET A REZGÉSEXPOZÍCIÓNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL

12/2006. (III. 23.) EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL

18/2008. (XII. 3.) SZMM RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

2009. ÉVI VI. TÖRVÉNY A MÓDOSÍTOTT EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA KIHIRDETÉSÉRŐL

191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

40/2009. (VIII. 31.) KHEM RENDELET A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT ÖNJÁRÓ EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL

191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

54/2009. (X. 9.) KHEM RENDELET A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜLŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK SZAKKÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL

354/2009. (XII. 30.) KORM. RENDELET A MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGRŐL

14/2010. (IV. 28.) SZMM RENDELET A MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA IRÁNYULÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

273/2011. (XII. 20.) KORM. RENDELET A MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG MÉRTÉKÉRE ÉS KISZABÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOKRÓL

373/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ EGYES SZERVEK KIJELÖLÉSÉRŐL

2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL ((Kivonatos közlés.))

150/2012. (VII. 6.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

3/2012. (VIII. 14.) NMH UTASÍTÁS A FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEI ÁLTAL VÉGZETT, ELŐZETES BEJELENTÉSSEL TÖRTÉNŐ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

20/2012. (VIII. 31.) EMMI RENDELET A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NÉVHASZNÁLATÁRÓL (XVIII. fejezetben: tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége.)

9/2012. (XI. 23.) NMH UTASÍTÁS A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINÉL ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI OKMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL

2/2013. (I. 22.) NGM RENDELET A VILLAMOSMŰVEK, VALAMINT A TERMELŐI, MAGÁN- ÉS KÖZVETLEN VEZETÉKEK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉRŐL

17/2013. (VI. 4.) NGM RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGÉT ÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK KIJELÖLÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK, VALAMINT ELLENŐRZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

51/2013. (VII. 15.) EMMI RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE, AZ ILYEN ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA ÉS KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKRŐL

320/2014. (XII. 13.) KORM. RENDELET AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV, A MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI HATÓSÁG KIJELÖLÉSÉRŐL, VALAMINT E SZERVEK HATÓSÁGI ÉS MÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

63/2014. (XII. 15.) BM RENDELET AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAIRÓL, A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZETNÉL MŰKÖDŐ, FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL, VALAMINT A FOGVATARTOTTAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ MUNKÁLTATÁSÁNAK MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Közösségi jogszabályok:

2015/C 412/03 KÖZLEMÉNY AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ TAGÁLLAMI JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ, 1989. DECEMBER 21-I 89/686/EGK TANÁCSI IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSA KERETÉBEN: ÖSSZEHANGOLT SZABVÁNYOK CÍMEINEK ÉS HIVATKOZÁSAINAK KÖZZÉTÉTELE

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/660 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2020. május 15.)
AZ (EU) 2019/1326 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATNAK AZ ELEKTROMECHANIKUS KONTAKTOROK ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK, AZ ÍVOLTÓ ESZKÖZÖK, A SZAKKÉPZETTSÉG NÉLKÜLI SZEMÉLYEK ÁLTAL KEZELHETŐ ELOSZTÓTÁBLÁK ÉS AZ IPARI TARGONCÁK ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/668 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. május 18.)
AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ, AZ (EU) 2016/425 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET TÁMOGATÁSÁRA KIDOLGOZOTT HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKRÓL

II./2. Foglalkozás-egészségügy

Magyar jogszabályok:

1997. ÉVI LXXXIII. TÖRVÉNY A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRÓL, A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 217/1997. (XII. 1.) KORM. RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN KIVONATOS KÖZLÉS

89/1995. (VII. 14.) KORM. RENDELET A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL

1988. ÉVI 13. TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET A GENFBEN, AZ 1985. ÉVI JÚNIUS HÓ 26. NAPJÁN KELT, AZ ÜZEMEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

27/1995. (VII. 25.) NM RENDELET A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRÓL

27/1996. (VIII. 28.) NM RENDELET A FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK ÉS FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS KIVIZSGÁLÁSÁRÓL

33/1998. (VI. 24.) NM RENDELET A MUNKAKÖRI, SZAKMAI, ILLETVE SZEMÉLYI HIGIÉNÉS ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL

25/1998. (XII. 27.) EÜM RENDELET AZ ELSŐSORBAN HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL

1999. ÉVI XLII. TÖRVÉNY A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL ÉS A DOHÁNYTERMÉKEK FOGYASZTÁSÁNAK, FORGALMAZÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

50/1999. (XI. 3.) EÜM RENDELET A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL

61/1999. (XII. 1.) EÜM RENDELET A BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL

65/1999. (XII. 22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

16/2000. (VI. 8.) EÜM RENDELET AZ ATOMENERGIÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

26/2000. (IX. 30.) EÜM RENDELET A FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKKELTŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZESRŐL ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSÉRŐL

30/2001. (X. 3.) EÜM RENDELET A KÜLSŐ MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELMÉRŐL

31/2001. (X. 3.) EÜM RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA SORÁN IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSNAK KITETT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET A HAJÓZÁSI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG FELTÉTELEIRŐL ÉS VIZSGÁLATI RENDJÉRŐL

41/2004. (IV. 7.) GKM RENDELET A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁRÓL

40/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATÁRÓL ÉS MINŐSÍTÉSÉRŐL

30/2004. (XII. 6.) HM RENDELET A FOKOZOTTAN VESZÉLYES, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ BEOSZTÁSOK KÖRÉRŐL, AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETES, VALAMINT A CSÖKKENTETT NAPI SZOLGÁLATI IDŐRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

66/2005. (XII. 22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ ZAJEXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL

66/2007. (IV. 4.) KORM. RENDELET A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ EGYES JÁRMŰVEK SZEMÉLYZETE VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDEJÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

7/2008. (III. 18.) HM RENDELET A HONVÉDELMI MINISZTER FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ EGÉSZSÉGI, PSZICHIKAI, FIZIKAI, MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRŐL ÉS AZOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL

27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

203/2009. (IX. 18.) KORM. RENDELET A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ MUNKAKÖRÖKET BETÖLTŐ MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT RENDJÉRŐL

22/2010. (V. 7.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ MESTERSÉGES OPTIKAI SUGÁRZÁS EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL

2015. ÉVI CXXIII. TÖRVÉNY AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSRÓL

További részei hatályba lépnek 2017. január 1-jén.

49/2015. (XI. 6.) EMMI RENDELET A LEGIONELLA ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSI KOCKÁZATOT JELENTŐ KÖZEGEKRE, ILLETVE LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKRÓL

Hatályba lép 2016. február 3-án.

Közösségi jogszabályok:

349/2011/EU RENDELET A NÉPEGÉSZSÉGRE ÉS A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGRE ÉS BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI STATISZTIKÁRÓL SZÓLÓ 1338/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETNEK A MUNKAHELYI BALESETEK STATISZTIKÁJA TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL

II./3. Biztonsági szabályzatok

15/1989. (X. 8.) MÉM RENDELET AZ ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

17/1993. (VII. 1.) KHVM RENDELET AZ EGYES VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATOK KIADÁSÁRÓL

30/1995. (VII. 25.) IKM RENDELET KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

31/1995. (VII. 25.) IKM RENDELET VAS- ÉS FÉMIPARI SZERELÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

47/1999. (VIII. 4.) GM RENDELET AZ EMELŐGÉP BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

16/2001. (III. 3.) FVM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

8/2001. (III. 30.) GM RENDELET A VILLAMOSMŰ MŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPTETÉSÉRŐL

11/2003. (IX. 12.) FMM RENDELET AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

72/2003. (X. 29.) GKM RENDELET A FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁNAK KIADÁSÁRÓL

143/2004. (XII. 22.) GKM RENDELET A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

24/2005. (III. 23.) FVM RENDELET A VÁGÓÁLLATOK LEVÁGÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

45/2006. (VI. 15.) FVM RENDELET A SZIKVÍZ GYÁRTÁSÁNAK, TÖLTÉSÉNEK, VALAMINT A SZIKVIZES PALACK ÉS BALLON TÁROLÁSÁNAK ÉS SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

24/2007. (VII. 3.) KVVM RENDELET A VÍZÜGYI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

A WEB-oldalon megjelentetett információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany